కానికాలం

త్రేతాయుగంలో పడ్డకష్టాలు చాలవన్నట్టు సీతమ్మకి కలికాలం కానికాలంగా దాపురించింది. ఏతల్లి పాదధూళితో పునీతమైన భూమిపై పుట్టి ప్రజలు చల్లగా బతికారో, బతుకుతున్నారో, బతుకుతారో ఆతల్లికే మకిలి అంటగట్టాలని చూస్తున్నారు. ఏతల్లి చల్లటిచూపుతో చేసినపాతకాలన్నీ క్షణకాలంలో నశిస్తాయో ఆతల్లిపైనే కామపుచూపులు కమ్ముకుంటున్న పాషాణకాలమిది. దశకంఠుడు సైతం ఆనిప్పుకణాన్ని తాకేందుకు భయడితే ఈకలిసేవకునికి ఆభయంకూడా లేదు.

జరుగుతున్నవి చూస్తుంటే ఎమ్మెస్ రామారవు సుందరకాండలో హనుమంతుడు సీతమ్మ పడుతున్న కష్టాలు చూసి బాధపడుతూ అనేమాటలు గుర్తొచ్చాయి. ఆభాగం కింద పెడుతున్నా.

పువ్వులునిండిన పొలమునందునా
నాగేటిచాలున జననమందినా
జనకమహారాజు కూతురైనా
దశరథనరపాలు కోడాలైనా
సీతాలక్ష్మికి కాదుసమానము
త్రైలోక్యరాజ్య లక్ష్మీసహితము
అంతటిమాతకా కానికాలమని
మారుతివగచే సీతనుకనుగొని

శత్రుతాపకరుడు మహాశూరుడు
సౌమిత్రికీ పూజ్యురాలైన
అశ్రితజన సంరక్షుడైన
శ్రీరఘురాముని ప్రియసతియైన
పతిసన్నిథియే సుఖమనియెంచి
పదునాల్గేండ్లు వనమునకేగిన
అంతటిమాతకా కానికాలమని
మారుతివగచే సీతనుకనుగొని

బంగరుమేని కాంతులుమెరయ
మందస్మితముఖ పద్మమువిరియా
హంసతూళికా తల్పమందునా
రామునికూడి సుఖింపగతగినా
పురుషోత్తముని పావనచరితుని
శ్రీరఘురాముని ప్రియసతుయైనా
అంతటిమాతకా కానికాలమని
మారుతివగచే సీతనుకనుగొని

1 comment:

  1. >>అంతటిమాతకా కానికాలమని
    మారుతివగచే సీతనుకనుగొని

    అప్పుడు కాదు ఇప్పుడు నిజంగా మనమందరం ఏడవాల్సిన విషయమిది.

    ReplyDelete